Bookmaker Mostbet provides the highest quality services in the field of online sports betting and casinos in the Czech Republic. This platform is known for offering high odds, a large selection of events, various promotions and bonuses, free bets, free spins and fast withdrawals. You will also be pleased with the Czech Mostbet app, with which you can monitor bets online!

 
  O nás
  Služby
  Reference
  Kontakt
 
 
 
Vaše spokojené bydlení je naším cílem
 
 


STAVBY RODINNÝCH DOMÙ

Stavíme rodinné domy na klíè dle konkrétních požadavkù zákazníka. Také provádíme veškeré stavební práce od vytvoøení základové desky domu až po realizaci zahradních úprav. Stavíme hrubé stavby rodinných domù, provádíme zastøešování a zateplování staveb, montujeme okna, dveøe, elektroinstalace a rozvody vody, realizujeme omítky i fasády. Rovnìž provádíme libovolné úpravy interiérù i exteriérù a samozøejmostí je také zajištìní vhodného vnitøního vybavení domu.
 

 


SÁDROKARTONÁØSKÉ PRÁCE

Provádíme sádrokartonáøské práce u veškerých objektù.
Používáme kvalitní, osvìdèené stavební sádrokartonové systémy znaèek Knauf a Rigips.

 

 

ZATEPLOVÁNÍ DOMÙ

Provádíme zateplování fasád a støech rodinných domù.
 

 


STØECHY

Provádíme kompletní realizace i rekonstrukce støech.
Samozøejmostí je odborná montហstøešních oken a Vámi zvolených støešních doplòkù.
 

 

BYTOVÁ JÁDRA

Nabízíme kompletní stavební práce v rámci rekonstrukce a výstavby bytového jádra, konkrétnì bourací práce, pøestavbu jádra, pøípadnì likvidaci stávajícího a zøízení nového.
 

 

OBKLADY A DLAŽBY

Provádíme montហobkladù a dlažeb v komerèních, prùmyslových i veøejných prostorách, jako jsou napøíklad obchodní
centra, sídla firem èi nemocnice. Obklady a dlažby montujeme samozøejmì i v rodinných domech a bytech.
 

 


Stavební práce kompletnì zajišujeme vlastními kapacitami schopných øemeslníkù, a nejen proto pracujeme spolehlivì, rychle a levnì.

 

 

© DIBONO 2021